Menu

Orientering nr. 15

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Den centralt stillede prøve kan afholdes på produktionsskolen

Produktionsskoleforeningen opfordrer alle landets produktionsskoler til at tage kontakt til deres lokale erhvervsskole mhp. at afholde den centralt stillede prøve på produktionsskolen i forbindelse med næste elevoptag på erhvervsskolen.

PSF's forslag og ministeriets kommentar

Produktionsskoleforeningen orienterede d. 1. september 2015 om vores arbejde med gøre det muligt for produktionsskolerne at forestå og afvikle den centralt stillede prøve i dansk og matematik, som kan give elever, der ikke lever op til karakterkravene, mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Høringsprocessen er nu afsluttet, og ministeriet har forholdt sig til vores forslag. Indledningsvis slår ministeriet fast, at emnet ligger uden for ændringsbekendtgørelsens område, men at man vil undersøge mulighederne for at imødekomme ønsket. Dernæst gør ministeriet opmærksom på, at det faktisk allerede nu er muligt at afholde prøven på produktionsskolen. Ministeriet skriver i deres høringsnotat:

"Ministeriet vil arbejde videre med problemstillingen i forbindelse med evalueringen af optagelsesprocessen. Indtil da er der intet til hinder for, at produktionsskolerne i deres samarbejde med erhvervsskolerne kan undervise elever i dansk og matematik, og derefter følge deres elever til nærmeste erhvervsskole, hvor prøve afholdes. Erhvervsskoler kan endvidere afholde prøver på den produktionsskole eller de produktionsskoler, som de samarbejder med."

I Produktionsskoleforeningen vil vi naturligvis holde ministeriet fast på at ændringen faktisk gennemføres. Men vi vil derudover opfordre alle landets produktionsskoler til allerede nu at tage kontakt til deres lokale erhvervsskoler mhp. at afholde den centralt stillede prøve på produktionsskolen i forbindelse med næste elevoptag på erhvervsskolen. Ministeriets svar gør klart, at der ikke er noget til hinder for dette, såfremt en produktionsskole og erhvervsskole er enige om samarbejdet.

Baggrund for forslag samt høringsprocessen (jf. PSF's orientering pr. 1/9 2015)

PSF gjorde opmærksom på ønsket om at kunne afholde den centralt stillede prøve på produktionsskolen i en høring til en ændringsbekendtgørelse, der bl.a. handlede om optagelsesprøverne (du kan finde vores høringssvar på vores hjemmeside: www.psf.nu à 'Politik' à 'Høringssvar'). Nogle af de ting, vi pegede på i vores høringssvar, var:

· Produktionsskolernes målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse består bl.a. af værkstedsintegreret undervisning i dansk og matematik, derfor vil optagelsesprøven være en naturlig afslutning og dokumentation af forløbet

· Det vil betyde en styrkelse af den praktiske vej til uddannelse

· Det må forventes at give en større deltagelsesgrad til prøverne

· Det vil være en lettelse for institutioner, som udbyder erhvervsuddannelser, samtidig med, at det ikke influerer på disse skolers ret til endeligt at vurdere, hvorvidt en elev kan optages

· Det er et naturligt samarbejdsområde mellem en produktionsskole og en erhvervsskole, som allerede samarbejder om kombinationsforløb og overgangen mellem produktionsskole og erhvervsskole

Vi fremlagde som en del af høringsprocessen desuden vores forslag i REU (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser), og det resulterede i at REU i deres høringssvar udtrykte rådets støtte til Produktionsskoleforeningens forslag, samt opfordrede ministeriet til at arbejde for at forslaget realiseres. I REU sidder bl.a. arbejdsmarkedets parter samt Danske Erhvervsskoler, og derfor konkluderer vi i Produktionsskoleforeningen, at alle parter omkring optagelsesprøverne er enige med os i, at det vil være en naturlig del af et målrettet forløb samt at det vil styrke optagelsesprocessen. Næste skridt er som nævnt ovf., at ministeriet vil undersøge mulighederne for at gennemføre ændringen – og det vil vi i PSF have stort fokus på at følge til dørs – men indtil da er der altså åbnet mulighed for allerede nu at afholde prøve på produktionsskolen.

Det er vi i Produktionsskoleforeningen meget tilfredse med, og vi ser frem til at høre skolernes erfaringer hermed.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00