Menu

Orientering nr. 16 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver i øjeblikket kontaktet af en del skoler, der er blevet kontaktet i forbindelse med en undersøgelse omkring MKF (meritgivende kombinationsforløb). Skolerne er blevet kontakte af Epinion på vegne af ministeriet angående tilladelse til at gennemføre datatræk på kombinationsforløbende.

Da det jo er ministeriet, og dermed ministeren, der ønsker denne undersøgelse iværksat, kan man jo altid ty til vores lov, og se hvad der her står om udlevering af data.

Her fra produktionsskoleloven:
§ 8. Undervisningsministeren fører tilsyn med produktionsskolerne. Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om undervisningen, deltagerne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.

Stk. 3. Produktionsskolerne skal hos deltagerne indhente oplysninger om deres personnumre. Skolerne kan videregive disse oplysninger til undervisningsministeren, jf. stk. 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger efter stk. 2 og 3 skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Det vil sig at ministeren kan bede om oplysninger ned på personnr. niveau. Når det så er et konsulentfirma, der på vegne af ministeren beder om at få

lov til at foretage dataudtræk fra jeres system, skal man naturligvis være sikre på, hvilke data det drejer sig om, og at konsulentfirmaet har en dataansvarlig, som står inde for dette.

Jeg har i dag talt med ministeriet, og de siger, at Epinion er godkendt i ministeriet til at foretage sådanne analyser, og skal behandle de adspurgte data efter gældende regler om personfølsomme oplysninger, så med udgangspunkt i lovgivningen har produktionsskolen ingen hjemmel til at modsætte sig ønsket om datatræk på meritgivende kombinationsforløb, da disse udelukkende skal bruges i statistisk øjemed.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00