Menu

Orientering nr. 1 - 2017

Udgivet: Tirsdag, 17. januar 2017

Pr. 1. januar er styresignal SKM.466.2015 iværksat, men der hersker stadigvæk stor usikkerhed om hvorvidt produktionsskolerne er omfattet af styresignalet, så PSF arbejder hårdt på at få en afklaring på dette, og i øjeblikket arbejder vi på følgende fronter.

Der er i øjeblikket det vi kan kalde den lille momssag og den store momssag. Den lille momssag handler om de kontrolbesøg SKAT har gennemført på en række produktionsskoler i 2016, som har resulteret i en række afgørelser fra SKAT, som betyder at skoler skal tilbagebetale forkert indberettet moms. PSF deltager i øjeblikket i en af disse sager med henblik på at indanke sagen for landsskatteretten, og har i den forbindelse entreret med momsekspert Søren Engers. Den store skattesag handler om styresignal SKM.2015.466 der efter en række udskydelser nu er iværksat uden vi med sikkerhed ved om det får betydning for produktionsskolerne.

Indtil dato har PSF især haft opmærksomheden rettet mod den store momssag og rejst dette politisk, hvilket har resulteret i udsættelse at styresignalet, så SKAT har kunnet foretage konkrete vurderinger af hvilke uddannelsesinstitutioner, der skal omfattes af styresignalet. Den politiske proces har ikke udmøntet sig i en klar vurdering fra SKATs side, og de har nu valgt at iværksætte styresignalet pr. 1. januar 2017. Der er hermed to overordnede problemstillinger for produktionsskolerne. For det første SKATs afgørelser i den lille momssag og konsekvenser heraf i forhold til den store momssag. I værste fald vil det betyde en samlet regning til produktionsskolerne på i omegnen af 86 mio. kr. pr. år fordelt på de 82 produktionsskoler

I PSF arbejder vi i øjeblikket med følgende initiativer:

· PSF følger og indgår i en principiel sag i den lille momssag på Østfyns produktionsskole, som indankes for landsskatteretten/byretten senest 1. marts 2017

· PSF fortsætter det politiske arbejde omkring den store momssag, så der på sigt sikres at produktionsskolerne ikke omfattes af styresignalet

· Der udarbejdes i samarbejde med UVM et forslag til en momskompensationsordning a la erhvervsskolerne, hvis de ikke lykkes os at holde produktionsskolerne ude af styresignalet

· Der indgås aftale med advokat firma om at udarbejde en procesvurdering af mulighederne for at føre sag i den lille momssag

· Konkret vurdering af om produktionsskolerne omfattes af styresignalet (bindende svar fra SKAT på en af landets produktionsskoler), som herefter kan indankes for skatterådet. Men før vi beder om et sådan bindende svar afventer vi, hvor langt vi kan komme af politisk vej.

Vi har løbende kontakt med Mattias Tesfaye om sagen, og han tager det op med både Undervisningsminister og Skatteminister. Vi vil ligeledes forsøge at inddrage Kristian Thulesen Dahl i sagen, fordi vi ved han ofte er politisk udpeget til at sidde i Landsskatterettens sager.

I vil løbende blive opdateret på, hvordan sagen udvikler sig, da det kan få store økonomiske konsekvenser alt efter, hvordan sagen lander.

I kan i de to nedenstående filer læse vores sidste henvendelse til det politiske system, samt de økonomiske konsekvenser worst case.

Produktionsskolerne - moms

Beregning moms - nyt styresignal

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00