Menu

Handlingsplan

Produktionsskoleforeningens handlingsplan 2018 – (2019)

Handlingsplanens baggrund
Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev indgået i oktober 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal alliance og Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet. Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre og senere tiltrådt af Enhedslisten og Alternativet, således at et enigt folketing står bag denne aftale. Med aftalen er det besluttet at indføre en ny forberedende grunduddannelse (FGU), som erstatning for en række forberedende tilbud (Produktionsskolerne, AVU, FVU, OBU, EGU og KUU samt PBE). Uddannelsen skal oprettes i et helt nyt institutions-setup, der betyder at produktionsskolerne overdrages hertil.
PSF foreslår derfor at handlingsplanen for 2018 udelukkende forholder sig til denne politiske dagsorden, samt en række centrale indsatsområder i relation hertil. Der vil herudover være en række mere ordinære driftsområder, som foreningen løbende vil varetage, indtil produktionsskolerne nedlægges og ovedrages til de nye FGU institutioner i 2019.

Hovedanliggendet for Produktionsskoleforeningens arbejde i 2018
2018 er et særligt år, da produktionsskolernes som en selvstændig selvejende institutionsform forsvinder fra uddannelseslandskabet og erstattes af en ny institution, der skal tilbyde Forberedende Grunduddannelse (FGU). Der bliver tre uddannelsesspor på den forberedende grunduddannelse: En almen grunduddannelse(AGU); en produktionsgrunduddannelse (PGU), og en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Den nye institution skal som sagt erstatte produktionsskolerne og herudover erstatte EGU, KUU, AVU, FVU og OBU. Dette er en så væsentlig forandring for produktionsskolerne, at arbejdet hermed vil være hovedanliggendet for sekretariatet i 2018 – og dermed det, der har første prioritet.

I denne proces vil vi som forening løbe ind i udfordringer, problemstillinger og indsatser som ikke kan håndteres uden ekstern ekspertbistand. Der kan eksempelvis være tale om juridiske og økonomisk/administrative problemstillinger i forbindelse med institutionsdannelsen, virksomhedsoverdragelse o.l.

Derfor afsættes der på budgettet 750.000,- kr. til ekstern ekspertbistand ifm. specifikke opgaver vedrørende reformen. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af om beløbet bruges til de rette opgaver samt i hvilket omfang beløbet rækker til dækning af de opgaver, foreningen bliver stillet overfor i årets løb.

Udover de særlige opgaver vil foreningen helt konkret arbejde med at placere produktionsskolerne og den praktiske pædagogik centralt i den nye institution. Det vil vi først og fremmest gøre igennem en stærk politisk proces.

Væsentlige indsatser for sekretariatet vil være:
• Politisk arbejde (bl.a. foretræde og møder m. politikere, dialog m. samarbejdspartnere, råds- og udvalgsarbejde)
• Viden, tal og fakta (opmærksomhed ift. undersøgelser på området samt iværksættelse af egen undersøgelse omkring udslusning)
• Kommunikation (bl.a. nyhedsbrev, sociale medier, artikler samt Folkemøde og konferencer mv.)’
• Dagsorden-parat’ (prioritere at kunne levere fx dokumentation og materiale ift. sager, dagsordener mv., der opstår på vores område)
• Inddragelse af skolerne (informationsmæssigt og ift. deltagelse således, at vi med bred front kan forsøge at sætte en dagsorden)

Produktionsskolernes nuværende opgaver
Produktionsskolerne har i den nuværende overgangsperiode en dobbeltrolle: De skal udføre deres lovbestemte opgaver og samtidig værne om produktionsskolernes kerneværdier, fordi de med virksomhedsoverdragelsen til FGU skal være med til at sikre, at disse kommer til at præge det nye tilbud.

Produktionsskolernes opgave er i dag at bidrage til den overordnede uddannelsespolitiske målsætning i Danmark om, at alle unge skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Samtidig gælder det for FGU at: ”Den nye uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.”[1] Det er derfor vigtigt at fastholde produktionsskolepædagogikken på vej ind i FGU.

Produktionsskolerne er i dag ramme om individuelle forløb med et praktisk udgangspunkt. I FGU aftaleteksten står at: ”Den nye uddannelse står på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik…”[2] Det er derfor vigtigt at bevare denne ramme, der sikrer, at de unge får et praktisk og individuelt forløb i FGU, og hvor der er plads til unge, der har behov for en mere håndholdt proces.

Produktionsskolernes grundlæggende kendetegn er i dag praktisk arbejde og produktion. I skolerne er læring og praksis tæt forbundet. Formålet er den unges personlige, sociale og faglige udvikling. I aftalen om FGU står der at: ”aftalepartierne er enige om, at den nye uddannelse skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Uddannelsen skal derudover styrke deres personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse”.[3] Også på dette område, er der altså en overensstemmelse mellem produktionsskolernes nuværende formål og det formål, de nye FGU-institutioner skal gøres i stand til at opfylde.

[1] Aftale om bedre veje til uddannelse og job s. 4

[2] Ibid. s. 3

[3] Ibid. s. 5

Produktionsskoleforeningens kortsigtede målsætninger for 2018
For 2018 fremhæves en række kortsigtede målsætninger på områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til årsmødet 2019. Områderne er knyttede til de elementer, der fremhæves i hovedanliggendet for 2018.

Samtlige områder tager udgangspunkt i Aftale om bedre veje til uddannelse og job, og den deraf følgende lovgivning, som Produktionsskoleforeningen ser mange gode elementer i. Men de nye tiltag skal realiseres på en god og fornuftig måde. PSF vil gerne byde ind med ekspertise og kendskab til området, hvilket falder helt i tråd med, at aftalepartierne anbefaler, at aktørerne inddrages i denne proces.

Handlingsplanens elementer falder i tre hovedområder for 2018:

Den politiske proces på baggrund af aftalen om bedre veje til uddannelse og job; herunder
a) Lovarbejdet.
Der fremlægges et større lovkompleks (Lov om FGU, Institutionsloven, ny vejledningslov samt andre love).

b) Oprettelse af institutioner- og skoler
i. Inddragelse i KKR processen

c) Indholdet i FGU
i. Skabelonarbejdet
ii. Læreplaner og fagbila
iii. Bekendtgørelser
iv. Vejledningen
v. Lokale undervisningsplaner

d) Nødlidende produktionsskoler og overgangsproblemer
i. Hvordan sikrer vi at alle produktionsskoler ”overlever” frem til FGU
ii. Særlige overgangsproblemer ift. hyrdebrevet om økonomisk tilbageholdenhed.

E) Kommunikation

2. Ordinære driftsopgaverForeningens fremtid

3. I det følgende uddybes nogle af disse områder.

Lovarbejdet
PSF vil i 2018 udarbejde høringssvar ift. de fremlagte love, og indgå i politiske processer for at sikre en lovgivning, der reelt giver mulighed for at videreføre produktionsskole-pædagogikken i den ny FGU:

· Praksis. Vi skal fastholde den reelle praktiske læringsform især i PGU og EGU. Det vil sige at praktisk arbejde med udgangspunkt i reel produktion af varer og tjenesteydelser med henblik på afsætning til stadighed er udgangspunkt for undervisningen

· Finansiering er afgørende for at sikre ensartethed og kvalitet på tværs af landet. Derfor er det afgørende, at der afsættes midler til dækning af de opgaver, der rækker ud over den daglige undervisning på de tre uddannelsesspor. Her tænkes især på madordning, kombinationsforløb, OBU, SPS og kontaktpersonsordningen.

· Økonomi. Heldigvis er FGU friholdt fra 2 % omprioriteringsbesparelsen. Men der er andre økonomiske forhold der presser sig på eksempelvis økonomi til den obligatoriske madordning, som PSF vil sætte politisk fokus på.

· Den kommunale ungeindsats vil samordne en række funktioner, og det er godt. Men det handler om at samordne for at opkvalificere vejledning og støtte. Vi må ikke gå på kompromis med den faglighed, der i dag er til stede i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), på Jobcentret, i Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), i Handicap og psykiatri, i Misbrugscentret osv.

· Den kommunale ungeindsats skal ikke kunne udbyde egne tilbud og forløb (udover afsøgningsforløbet, som afvikles i samarbejde med FGU). Kommunale forløb vil modvirke den entydighed og sammenhæng, som står centralt i aftalen, og det vil undergrave den kommunale ungeindsats’ neutralitet og saglighed i vejledningen.

· Den lokale forankring er vigtig. Tilbuddet skal være tilgængeligt for den målgruppe, som det henvender sig til. Der skal arbejdes for at ledelsen kan uddelegeres til den enkelte skole, således at den daglige ledelse kommer tæt på både de unge og medarbejderne.

· Nærhed skal være et bærende princip i tilbuddet – det må ikke blive for stort og uoverskueligt for den unge. Derfor skal værkstedet fortsat være udgangspunkt og omdrejningspunkt for den unge, der tager den praktiske vej. Også derved at værkstedslæreren fremefter skal indtage den samme fremtrædende rolle for den unge – også selvom den unge har en kontaktperson.

Udover den fokuserede politiske indsats fra PSFs side, vil vi inddrage skolerne i arbejdet ved at nedsætte arbejdsgrupper, der skal arbejde med følgende temaer:

Madordningen
Aftalepartierne er enige om, at sundhed og god ernæring (mad, motion, døgnrytme) skal fremhæves på de nye FGU institutioner, og institutionerne forpligtes til at tilbyde et eller flere daglige måltider. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til, hvordan denne forpligtelse kan udmøntes mest hensigtsmæssigt.

IT – administration
Gruppen udarbejder forslag til, hvordan man mest hensigtsmæssigt bevarer det, der virker, i det nuværende system ift. håndtering af løn, skoleydelse, udslusning, IDV og meget mere samt specificere hvad IT-systemet skal kunne.

IT – forløbsplan
Gruppen udarbejder forslag til, hvordan man sikrer at det nuværende IT-system, som i dag håndterer forløbsplanen, kan videreføres i FGU.

Udslusning
Udslusningsmodellen i FGU skal ’tage udgangspunkt i reglerne for produktionsskolerne i dag’. Gruppen arbejder med forslag til, hvordan den nye udslusningsmodel kan se ud. Hvad skal bringes med fra den eksisterende model, hvad kunne med fordel ændres (og hvorfor), og hvad er de vigtigste opmærksomhedspunkter ift. udslusning?

Indholdsdelen
I forbindelse med at definere det nærmere indhold i FGU på de tre uddannelsesspor, har Undervisningsministeriet nedsat et skabelonudvalg, der skal udarbejde forslag til følgende:

Fastlæggelse af faglige temaer
Fastlæggelse af fagrække
Fastlæggelse af evaluerings- og prøveformer
Beskrivelse af relationen mellem NQF og faglige mål
Udarbejdelse af skabeloner
Udarbejdelse af eksempler på udfyldte skabeloner
Udarbejdelse af vejledning til skabeloner

PSF har 2 repræsentanter i skabelonudvalget, som skal serviceres i forhold til dette arbejde.

Senere på året skal læreplansgrupper og fagbilagsgrupper nedsættes, og her skal PSF sørge for, at produktionsskolerne bliver stærkt repræsenteret. Disse grupper skal udarbejde læreplaner for fagrækken og fagbilag for de faglige temaer. Der tages udgangspunkt i følgende model:

Fagets identitet og formål
Faglige mål og fagligt indhold
Tilrettelæggelse
Evaluering og dokumentation

Disse 2 overordnede udvalgsarbejder vil få fuld opmærksomhed fra PSF’s side, da de kommer til at danne grundlag for de senere bekendtgørelser og vejledninger, som reelt bliver styrende for hvad der kan/skal undervises i på FGU og hvordan undervisningen kan/skal tilrettelægges samt hvorfor.

Nødlidende produktionsskoler og særlige overgangsproblemer
2017 var et ekstremt hårdt år for næsten alle produktionsskoler, da elevoptaget faldt drastisk. Det betyder, at en række produktionsskoler er økonomisk presset i en grad, der kan ende med lukning i 2018. Som reglerne er i dag, har produktionsskolerne ikke mulighed for at få likviditetslån fra staten, som tilfældet er for fx erhvervsskoler og gymnasier. PSF vil rejse sagen politisk og følge den tæt igennem 2018.

Der kan ligeledes være en række skoler der kommer i klemme i forhold til UVM hyrdebrev med værnsregler mod visse økonomiske dispositioner forud for etableringen af institutioner for FGU.

Kommunikation
Kommunikationsdelen i 2018 vil især tage udgangspunkt i det taktiske niveau: Hvordan vil vi opnå resultater på de områder, der er skitseret i handlingsplanen? Det vil i princippet ske igennem både den interne og den eksterne kommunikation

Intern kommunikation til skolerne, deres medarbejdere og bestyrelser

· Løbende information om og inddragelse i foreningens arbejde og indsatsområder
· Løbende information om kurser og andre aktiviteter og tilbud
· Fokus på og formidling af de gode historier/eksempler fra skolerne
· Årsberetning om foreningens arbejde
· Inddragelse af skolerne i det politiske arbejde (f.eks. i form af invitationer til lokalpolitikere om at se skolen og møde de unge)
· Producere presse- og andet materiale til skolerne

Ekstern kommunikation til politikere og andre eksterne interessenter

Det direkte møde:
Eksempelvis foretræde og møder m. politikere, dialog m. samarbejdspartnere, råds- og udvalgsarbejde
Formidle tal og fakta fra egne og andres undersøgelser (f.eks. omkring udslusning)
Hurtig fremstilling/levering f.eks. af dokumentation og materiale ift. sager, dagsordener mv., der opstår på vores område
Formidling af de gode eksempler/best practice

Ordinære driftsopgaver
Målsætninger for de ordinære driftsopgaver i 2018 fremhæves i en række områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til årsmødet 2019 – men altså under den forudsætning at hovedanliggendet (jf. ovf.) kan betyde, at vi ikke når resultater på alle områder.

· Servicering af skolerne
Et hovedanliggende for PSF i 2018 er den service foreningen skal yde skolerne i forbindelse med hele den politiske proces omkring etableringen af FGU, og i 2018 handler det især om, hvordan produktionsskolernes pædagogik indgår som et centralt omdrejningspunkt i den nye uddannelse.

· Efter- og videreuddannelse af produktionsskolernes medarbejdere
Styrkelse af skoleformens kursus- og efteruddannelsesindsats, herunder brancheorienterede aktiviteter med særlig blik på de ændringer, der lægges op til med lovgivningen i forhold til FGU.

· Projekter på tværs af skoleformen
PSF vil løbende igennem 2018 have opmærksomheden rettet mod at afsøge muligheder for allerede nu at etablere projekter, der med udgangspunkt i FGU-lovgivningen fremmer en udviklingsproces henimod FGU.

· Det internationale arbejde
PSF arbejder videre på det internationale plan med de etablerede målsætninger om at udbrede produktionsskolepædagogikken i Europa, men skal på sigt have fokus på at sætte arbejdet ind i den ny ramme, og eventuelt tage beslutning om en egentlig nytænkning på området

APRIL 2018

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00